I Hope I Become

146.2kb (1)-55.9kb

I hope I become, the path you choose,
I hope I become your map.

I hope I become the sky,
I hope I become your wings.

I hope I become the solace you seek,
I hope I become your laughter.

I hope I become the dream you chase,
I hope I become your reality.

I hope I become the one you seek,
I hope I become yours for life.

Image Courtesy: http://www.wishesmessages.com